فیزیولوژی ورزشی بالینی و پزشکی

  فیزیولوژی ورزشی بالینی و پزشکی
بررسی فیزیک بدن آزمونهای جسمانی ، حرکتی
معاینات بالینی ساختار قامتی
 تست های روانشناختی ورزشی
مشاوره و ارائه برنامه غذایی با رویکرد اصلاح عادات فردی مشاوره ورزشی اختصاصی و ارائه برنامه تمرینی
استعدادیابی ورزشی
ساخت وتجویزکفی کفش طبی اختصاصی
g1
0